ANBI

Algemeen

De stichting Het Raepenhofje is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De stichting is ingeschreven in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer 41198948.

Beleggingsbeleid

De doelstelling van de stichting is het in stand houden van het monument. Dit geschiedt door de inkomsten van de verhuurde woningen en een voorzichtig beleggingsbeleid, waaruit een redelijk rendement dient te komen. Om het risico zo beperkt mogelijk te houden is er voor een lange beleggingshorizon gekozen met een offensief risicoprofiel. Het beleggingsbeleid wordt vastgesteld door het bestuur op basis van een meerderheidsbesluit.

Financiën

Staat van baten en lasten 2022

Baten  € 77.573
Lasten  € 217.878

Resultaat  – € 140.304

Toelichting staat van baten en lasten

– Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen het totaal van de baten en de lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd, de lasten zodra zij voorzienbaar zijn. Baten die worden ontvangen in de vorm van zaken of diensten worden gewaardeerd tegen de reële waarde, voor zover deze bepaalbaar is. In dat geval worden zodanige baten in de staat van baten en lasten verantwoord. Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten en lasten verwerkt. Indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden gereserveerd en in het volgende verslagjaar verantwoord.
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Afschrijvingen op het hofje zijn niet aanwezig, aangezien het voor € 1 gewaardeerd is. Afschrijvingen op roerende activa is niet van toepassing, aangezien alle activa al afgeschreven zijn. Vervangingsinvesteringen, zoals gaskachels, etc. worden direct ten laste van het resultaat geboekt.

– Baten
Huurinkomsten worden als opbrengsten geboekt. Rentebaten en -lasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. De opbrengst van aandelen en obligaties betreft ontvangen dividend en rente, alsmede de gerealiseerde koersresultaten bij verkoop onder aftrek van transactiekosten en bewaar- en beheerloon. Legaten en schenkingen vallen ook onder overige baten.

Huuropbrengsten  € 77.572
Overige baten  € 0,60

– Lasten
De vaste lasten van het hof bestaan onder meer uit water, elektriciteit, rioolrecht, ozb, verzekeringen, bankkosten, controle en onderhoud schoorstenen en gaskachels, tuinonderhoud, Monumentenwacht, brandpreventie, onkostenvergoedingen, lidmaatschappen en website.
Omdat onderhoud en renovatie/verduurzamen veelal grote kostenposten zijn, worden deze apart vermeld.

Vaste lasten  € 9.789
Onderhoud hof  € 53.680
Renovatie/verduurzamen  € 153.408